Organizace

 • Název subjektu: TJ Slovan Lochovice, z.s.
 • IČO: 47514191
 • Spisová značka: L 5164 vedená u Městského soudu v Praze
 • Den zápisu: 1. ledna 2014
 • Sídlo: č.p. 310, 267 23 Lochovice

Hlavním posláním spolku je vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení provozování a rozvoje tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit občanů ve spolku sdružených, a to zejména:

 • vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho oddílech,
 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých oddílů pro zájemce z řad spolku i veřejnosti, zejména pak mládeže,
 • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení,
 • provozovat ve svých oddílech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
 • hájit zájmy svých členů a sdružených oddílů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
 • pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportu, kultury a veřejného života, v místě své působnosti,
 • spravovat vlastní majetek.

Více informací na www.justice.cz.