Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti TJ Slovan Lochovice, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady TJ Slovan Lochovice, z.s. konané dne 18. dubna 2017.

Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: TJ Slovan Lochovice, z.s.
Sídlo: č.p. 310, 267 23 Lochovice
IČ: 475 14 191
DIČ: CZ47514191
Právní forma: Spolek
Spisová značka: L 5164 vedená u Městského soudu v Praze

Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1896 pod názvem Sokol Lochovice a takto působila až do roku 1948. Později působila pod názvem T. J. Dynamo Lochovice až do roku 1964. Od roku 1965 je vedena pod názvem TJ Slovan Lochovice a od 1. ledna 2014 zní oficiální název TJ Slovan Lochovice, z.s. (dále jen “TJ Slovan Lochovice”).

Hlavní a vedlejší činnost organizace

Hlavním posláním spolku je vytvářet předpoklady pro úspěšné zabezpečení provozování a rozvoje tělovýchovy, sportu a dalších sportovně pohybových aktivit občanů ve spolku sdružených, a to zejména:

vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho oddílech,
vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých oddílů pro zájemce z řad spolku i veřejnosti, zejména pak mládeže,
budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení,
provozovat ve svých oddílech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
hájit zájmy svých členů a sdružených oddílů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportu, kultury a veřejného života, v místě své působnosti,
spravovat vlastní majetek.

Struktura organizace

Nejvyšším orgánem TJ Slovan Lochovice je Valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor TJ. TJ Slovan Lochovice organizačně zahrnuje oddíly fotbalu, stolního tenisu, sportu pro všechny a jiných sportovních odvětví. Oddíly provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu TJ Slovan Lochovice jako celku.

SportPočet členů

Fotbal100
Stolní tenis24
Sport pro všechny10
Jiná sportovní odvětví21

Statutárním orgánem je Miroslav Šumera, předseda.

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů. Došlo ke změně složení kontrolní komise, kterou nyní tvoří předseda Zdeněk Mandík a členové Tomáš Kohout a Jana Komínková.

Členská základna
TJ Slovan Lochovice evidoval na konci sledovaného období 155 členů v následující struktuře:

Počty členů podle věkových kategorií a pohlaví
2016
Dospělí – muži
87
Dospělí – ženy
9
Dospělí celkem
96
Dorostenci (věk 15-18 včetně)
12
Dorostenky (věk 15-18 včetně)
1
Žáci (věk 0-14 včetně)
44
Žáčky (věk 0-14 včetně)
2
Mládež celkem
59
Celkem
155

Hospodaření organizace

TJ Slovan Lochovice v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a z provozování vlastních sportovních zařízení.

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření -3 tis. Kč. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 – Rozvaha

Sepsal

Petr Masaryk, jednatel

Miroslav Šumera, předseda

Tento web používá cookies a žádá Vaše osobní údaje, abychom zlepšili Vaše surfování po Internetu.